1132Oferta - 1140Usługi - Ubezpieczenia INTER

Ubezpieczenia INTER

11-INTER_small.jpgDobrowolne OC dla placówek medycznych

Przedmiotem ubezpieczenia OC dobrowolnego jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z: w wariancie A - wykonywania działalności leczniczej, a także posiadania mienia służącego do wykonywania tej działalności, z wyłączeniem szkód będących następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w wariancie B - wykonywania działalności leczniczej oraz posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.

Dobrowolne ubezpieczenie OC Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych obejmuje:

- odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, wraz ze szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania świadczeń zdrowotnych,
- odpowiedzialność cywilną za szkody w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, służących wyłącznie do celów wykonywania czynności zawodowych, objętych ochroną ubezpieczeniową (odpowiedzialność cywilna najemcy),
- odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,
- odpowiedzialność cywilną podwykonawców Ubezpieczającego .

Dajemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW (z wyłączeniem zakażeń pokarmowych) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy.

Jak działa?

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z dwóch czasowych wariantów odpowiedzialności:

Ochrona ubezpieczeniowa zdarzeń zaszłych (act commited)


TU INTER Polska S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zdarzeń powodujących szkodę, zaszłych w okresie ubezpieczenia. Zasada zdarzeń zaszłych w okresie ubezpieczenia zapewnia ochronę przed roszczeniami również po zakończeniu okresu ubezpieczenia za zdarzenia, które miały miejsce w czasie zawartej polisy.

Ochrona ubezpieczeniowa roszczeń zgłoszonych (claims made)

TU INTER Polska S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wypadków (szkód) zaszłych i roszczeń zgłoszonych po raz pierwszy na piśmie w okresie trwania umowy ubezpieczenia Klientom, którzy kontynuują ochronę na zasadzie roszczeń zgłoszonych w INTER Polska.

11-INTER_small.jpg

Obowiązkowe OC placówek medycznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Zakres i warunki ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 293, Poz. 1729) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Kiedy należy się ubezpieczyć?

Obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.

Kalendarium wydarzeń:

Aktualności

close

Ważne: Nasza strona www korzysta z plików cookies.

Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności